Obligationerna

Fullständiga obligationsvillkor

Värderingsutlåtande Gävle Sätra 108:20

Obligationsvillkoren i sammandrag

Emittent

Rosewood Development AB (publ) (org-nr: 556982-6216) har emitterat obligationerna. Rosewood Development utvecklar stadsdelar och bygger energieffektiva bostadsrätter och hyresrätter i trä och stål med hög kvalitet.

Överlåtbarhet

Obligationerna är fritt överlåtbara.

Emissionsvolym

Emissionsvolymen uppgår till 30 MSEK fördelat på maximalt 600 obligationer.

Emissionsdag

Den 28 februari 2017.

Valör, nominellt belopp och handelpost

Vardera Obligation har ett nominellt belopp om 50 000 SEK vilket även är minsta handelspost. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor.

Ränta

Årsränta om tio komma noll (10,0) procent.

Ränteförfallodagar:

  • 31 augusti 2017
  • 28 februari 2018
  • 31 augusti 2018

Amortering

Under Obligationslånets löptid kommer ingen amortering att ske.

Återbetalningsdag

Den 28 februari 2019. Euroclear Sweden ombesörjer återbetalningen av det investerade beloppet.

Förtida inlösen på Emittentens begäran

Kan göras, se punkt 14 i de fullständiga obligationsvillkoren.

Förlängning

Obligationen är förlängd med den maximala sex (6) månaders perioden.

Uppsägningsgrunder

Uppsägningsgrunder som finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 15 i de fullständiga obligationsvillkoren..

Kreditvärdighetsbetyg

Bolaget eller Obligationerna har inga kreditvärderingsbetyg.

Säkerhet för obligationerna

Pantbrev i Gävle Sätra 108:20 på 36 MSEK.

Euroclear Sweden-registrering

Obligationerna är för obligationsinnehavarnas räkning registrerade på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper utfärdats. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till kontoförande institut. Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Svensk källskatt (kupongskatt) utgår inte på räntebetalningar och något avdrag för detta kommer således ej att ske. Det finns inga inskränkningar i att fritt överlåta Obligationerna.

Handelsinformation

Obligationerna är godkända för handel på Nasdaq First North Bond Market. Första dag för handel med Obligationerna inföll den 29 maj 2017.

ISIN-kod: SE0009664311

First North Bond Market

First North Bond Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Emittenter på First North Bond Market omfattas inte av samma regler som Emittenter på en reglerad marknad. De är istället föremål får en ett antal mindre omfattande regler och juridiska krav. Risken att investera i en emittent på First North Bond Market kan därför vara högre än en investering i en emittent på en reglerad marknad. Åtminstone under ansökningsprocessen så måste emittenter – med undantag för emittenter som har säkerheter som redan handlas på en reglerade marknad eller en First North marknad – som ansöker om notering av obligationer på First North Bond Market ha en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB, Box 7126, 103 87 Stockholm

Likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.