Nyheter

Rosewood Fastigheter AB meddelar försenad bokslutskommuniké

Rosewood Fastigheter AB (publ) styrelse har beslutat att ytterligare flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017 från 30 mars till 15 maj 2018.

Bakgrunden för detta är att det finns centrala poster i redovisningen som ej är avklarade på grund av en pågående tvist med en fastighetsentreprenör. Rosewood genomför även en refinansieringsrunda samt en försäljning av en fastighet som också påverkar bolagets finansiella position. Bolaget kommer meddela via ett pressmeddelande så snart några av dessa processer är avklarade samt om möjlighet finns att publicera bokslutskommunikén innan den 15 maj 2018. Styrelsens ambition är att få detta slutfört så snart som möjligt.

Publiceringen av bolagets Årsredovisning för 2017 planeras ske planenligt den 31 maj 2018.

Uppdaterad kalender finns på bolagets webbplats.

2018-03-29

För mer information, vänligen kontakta:
Runar Söderholm VD
runar.soderholm@rosewoodfastigheter.se
0700901435

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rosewood Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-03-29 kl. 1730 CET

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.