Nyheter

Rosewood Fastigheter AB ändrar publiceringsdatum för bokslutskommunikén

Rosewood Fastigheter AB (publ) har beslutat att flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017 från 26 februari till 30 mars 2018.

De planerade publiceringsdatum för Årsredovisning och Årsstämma påverkas inte.

Uppdaterad kalender finns på bolagets webbplats.

2018-02-16

För mer information, vänligen kontakta:    

Runar Söderholm
VD
runar.soderholm@rosewoodfastigheter.se
0700901435  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rosewood Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt  EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-02-16 kl. 1730 CET

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.