Nyheter

Rosewood Development avser emittera ett obligationslån om högst 45 MSEK

Rosewood äger fastigheten Sätra 108:20 i Gävle kommun ("Fastigheten"). Fastigheten har ett utmärkt läge för bostadsutveckling i ett område som utvecklas till den nya stadsdelen Gavlehov. 

Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun påbörjade tillsammans med Rosewood i januari 2016 detaljplanearbetet för Gavlehov, i vilken Fastigheten innefattar. Detaljplanen förväntas tas upp i samråd vintern 2018/2019 och vinna laga kraft under Q2 2019. Den nya detaljplanen förväntas medge bostadsbyggrätter på Fastigheten om totalt 33 093 kvadratmeter BTA, motsvarande 498 lägenheter.

Rosewood har fattat beslut att avyttra Fastigheten och har engagerat en välrenommerad marknadsledande mäklare som exklusiv rådgivare. Rosewood har skrivit en avsiktsförklaring med en av de potentiella köparna med ett indikativt bud om 55-65 MSEK. Parterna förväntas teckna köpekontrakt under slutet av 2018. Tillträde och utbetald slutlikvid för förvärvet sker i samband laga kraftvunnen detaljplan.

För att finansiera projektet fram till förväntade frånträde i Q2 2019 avser Rosewood emittera ett obligationslån om högst 45 MSEK. Merparten av emissionslikviden ska utnyttjas till att återbetala utestående obligationslån om 30 MSEK.

2018-09-17

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.