Nyheter

Delårsrapport januari-juni 2018

Perioden januari-juni 2018

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 187 TSEK (350 TSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 828 TSEK (-6 619 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till -6 833 TSEK (-7 799 TSEK).
  • Kassa och bank vid periodens utgång den 30 juni 2018 var 13 TSEK (23 634 TSEK).

VD har ordet

Första halvåret har marknaden fortsatt präglats av låg aktivitet som följd av den negativa press som varit om fastighetsmarknaden i stort. Jag vill dock framhålla att vårt segment av marknaden inte är utsatt för samma prispress som fastighetsaktier och bostadsrättsprojekt i premiumsegmentet. Vi agerar inom hyresmarknaden och i det lägre segmentet, prismässigt, av bostadsrättsmarknaden. Vi har också sålt vårt projekt Porsen i Nyköping till en etablerad långsiktig aktör. Detta genererar ett betydande positivt kassaflöde och bra goodwill hos kommuner och fastighetsbolag. Den enskilt viktigaste händelsen under första halvåret har varit att den nya Detaljplan som bland annat innefattar vår fastighet Telegrafen 7 i Nynäshamn, nu vunnit laga kraft. Detta ökar projektets värde avsevärt och vi kan nu också gå vidare med att lämna in bygglovshandlingar.

Inom finansiering kan vi rapportera tre goda nyheter. Vi har löst en obligation på 12 MSEK i Development. Vi har också i dotterbolaget Nynäshamn löst en obligation på 13 MSEK. Vi kommer också inom kort att emittera en obligation på 45 MSEK. Att användas för att utveckla och säkerställa värdena i våra projekt.

Under halvåret har vi också slutit avtal med Catella för en strukturerad försäljningsprocess av våra projekt i Nynäshamn och det ena projektet i Gävle, Gävle Sätra. Dessa försäljningar räknar vi med att kunna slutföra under slutet av innevarande år och första kvartalet 2019. Går detta enligt plan får vi skörda för allt arbete och alla investeringar som gjorts i dessa två projekt.

Vårt projekt i Nyköping har som ovan skrivits sålts under första halvåret med betydande positivt kassaflöde. Köparen som är ett etablerat fastighetsbolag har för avsikt att snarast under 2018 komma igång med byggnation. Allt detta till stor glädja för Nyköpings Kommun som därmed ser en fortsatt utveckling inom hela det planområdet.

I Gävle Sätra har vi aktivt tagit del i Gävle Kommuns arbete med att skapa den nya utvidgade stadsdelen Arenastaden, där travbana och ishall är viktiga och populära verksamheter. På den av oss tidigare avstyckade marken har Preservia uppfört ett hyreshus med drygt hundra lägenheter. Inflyttning har skett och alla lägenheter är uthyrda. Preservia har i sin tur nu sålt detta vidare till Trenum som är samägt av Balder och en AP-fond. De har redan sålt etapp två till samma köpare och påbörjat byggnation. Allt detta till stor glädje för Gävle Kommun.

Vi sålde också under förra sommaren en annan del av området till Apeiron/Nordiska Omsorgsfastigheter som kommer att uppföra omsorgsboende. De har i sin tur tecknat tecknat avtal med Frösunda som ska sköta driften av omsorgsdelen.

Vi är nu i slutdelen av en detaljplaneprocess med Gävle Kommun gällande den sista delen av Gävle Sätra 108:20. Vi har lyckats inrymma mer BOA och BTA än planerat tidigare.

Vi förväntar oss att detaljplanen för sista delen av området antas under 2019. Vi räknar där med byggrätter om upp till 33 000 kvm BTA. En värdering gjord i december 2017 visar att det framtida byggrättsvärdet när detaljplanen vunnit laga kraft är cirka 55 MSEK. Vi har även indikativa värderingar på upp till 75 MSEK. Värderingen från december 2017 anger det bedömda framtida värdet vid färdigställt projekt till cirka 700 MSEK och projektvärdet till 240 MSEK.

I Nynäshamn är detaljplaneprocessen efter gott samarbete med Nynäshamns kommun, nu slutförd. Kommunstyrelsen fattade ett positivt beslut 17 januari och den 14 februari 2018 har kommunfullmäktige fastställt beslutet. Detaljplanen vann laga kraft den 24 maj. Vi kommer snarast att ingå med bygglovshandlingar. Vid bygglov kommer vi att konvertera vårt fastighetsbestånd där från kontor/ produktion till bostäder. Etapp 1 innehåller 81 lägenheter inklusive 9 penthouse plus ett antal så kallade townhouses. Vi har nu bildat Brf Waterfront som skall äga fastigheten i färdigställt skick.

Etapp 2 med egen Brf kommer att innehålla 67 lägenheter. Vi kommer också att under 3 år bygga ett antal nya hus innehållande cirka 100 lägenheter. Totalt värderas projektets byggrättsvärde när detaljplanen vunnit laga kraft till 143 MSEK. Framtida marknadsvärde efter färdigställt projekt beräknas uppgå till ca 570 MSEK och projektvärdet baserat på detta är ca 295 MSEK, vilket sammantaget gör att vi bedömer projektet som både intressant för spekulanter och med god lönsamhet för oss.

Vi är nu under produktionsfas av det parkeringsgarage på Gävle Alderholmen som skall ligga under den bostadsbebyggelse vi uppför. Vi räknande med att garaget skulle färdigställts under sommaren 2018 men tyvärr har en underentreprenör tvingats till rekonstruktion och därför är arbetet pausat. Därtill har vi en betydande oenighet om vad som är upparbetat/levererat i förhållande till genomförd fakturering. Vi hoppas att snarast därefter återuppta byggnation. Vi har nu långt gångna förhandlingar med en Joint Venture partner som blir en rent finansiell partner. Där har vi nu bildat Brf Strandpiren som kommer att börja sälja bostadsrätter. Försäljning kommer att ske genom Länsförsäkringars Fastighetsförmedling. Vår bedömning är att detta kommer att vara ett attraktivt boende med närheten till vatten, god kommunikation, välplanerade lägenheter i eftertraktad storlek och med parkering i källaren. När tillräcklig försäljning är genomförd kommer vi att söka byggkreditiv.

I värdering gjord i december 2017 uppgår det slutliga bostadsrättsvärdet till cirka 282 MSEK. En slutlig framtida värdbedömning baserat på ett hyresrättsscenario är 233 MSEK och projektvärdet till ca 97 MSEK.

Värt att notera att dessa värderingar gjorts med hänsyn tagen till de sättningar som varit på marknaden under hösten 2017.

Vi ser med stor tillförsikt fram resten av 2019 trots de orosmoln som finns kring fastighetsbranschen. Vi arbetar i ett annat marknadssegment än många av de som tagit mest nedgångar i aktiekurser och även saktat in uppstart av projekt. Vi bedömer att våra utsikter att utvecklas väl och enligt plan är goda. Det råder en fortsatt stark efterfrågan på bostäder och det underlättar de av oss igångsatta försäljningsprocesserna. De makroekonomiska förhållandena är gynnsamma och vi ser framför oss en del goda politiska initiativ för att föra produktionen framåt. Det har införts starka stöd för byggnation av nybyggda hyresbostäder vilket kommer att underlätta produktion.

Stockholm augusti 2018

Runar Söderholm, vd

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2018   26 februari 2019
Årsredovisning 2018   29 mars 2019
Årsstämma 2018   25 april 2019
Delårsrapport, januari - juni 2019   30 augusti 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 31 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:
VD Runar Söderholm, tel 0700-90 14 35

Certified Adviser
Wildeco Ekonomisk Information AB
Kungsgatan 6, Box 7126
SE-103 87 Stockholm
Tel +46 8 545 271 00
Hemsida: www.wildeco.se

Denna information är sådan information som Rosewood Development AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Rosewood Development utvecklar stadsdelar och bygger energieffektiva bostadsrätter och hyresrätter i trä och stål med hög kvalitet. Bolaget grundades 2014 och har ett långsiktigt perspektiv i såväl ägande som förvaltande av de bostadshus som byggs och utvecklas.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.