Nyheter

Bokslutskommuniké 2017 Rosewood Development AB

Perioden januari-december 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 978 TSEK (1 064 TSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -23 746 TSEK (13 850 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till -17 042 TSEK (3 287 TSEK).
  • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2017 var 1 885 TSEK (11 850 TSEK).

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget har avyttrat dotterbolaget Gavlehov 3 AB med fastigheten Gävle Sätra 108:27. Denna försäljning har genererat ett positivt kassaflöde om cirka 15 MSEK som redovisats under andra halvåret 2017.
  • Bolaget har i sitt Nynäshamnsprojekt tecknat bindande bokningsavtal rörande ett 40-tal bostadsenheter. Vid tillträde kommer dessa att ha ett värde av cirka 80 MSEK.
  • RSS Nordic Development AB (publ) ändrade namn till Rosewood Development AB. Samtliga helägda dotterbolag till RSS Nordic Holdings (numera Rosewood Holdings) och samtliga dotterbolag till RSS Nordic Development AB bytte också namn i prefixet till Rosewood.

VD har ordet

Året 2017 blev ett innehållsrikt år för vår koncern, Rosewood Development AB som även bytte namn under hösten. Först av allt kan vi nu konstatera att vi numera ägs till 88,9 procent av PalisanderManagement AB, tidigare NTI Management AB, från att vid årsskiftet 2016/2017 ha varit delägda av andra intressenter till 40 procent. Under året blev även vår obligation noterad på Nasdaq First North. Våra olika projekt löper i stort planenligt. Detaljplanen för vårt största projekt Nynäshamn Telegrafen 7 är nu godkänd under maj 2017. Vilket kraftigt ökar värdet på projektet och intresset för det.

Vårt projekt i Nyköping har under 2017 förvärvats. Detaljplan och bygglov finns på plats. Vi har förhandlat med ett finansiellt starkt fastighetsbolag om att sälja projektet eller att göra ett så kallat Joint venture. Vi fick under april till stånd ett köpeavtal och betalning och tillträde har nu skett. Avtalet är på 15 MSEK vilket motsvarar bolagets bokförda värden.

I Gävle Sätra har vi aktivt tagit del i Gävle Kommuns arbete med att skapa den nya utvidgade stadsdelen Arenastaden, där travbana och ishall är viktiga och populära verksamheter. Inflyttning har skett. Inom kort påbörjar de markarbete för sin etapp två. Vi sålde också under sommaren en annan del av området till Apeiron som kommer att uppföra omsorgsboende. Vi sålde för 20 MSEK med möjlighet till tilläggsköpeskilling.

Vi är nu i slutdelen av en detaljplaneprocess med Gävle Kommun. Vi har lyckats inrymma mer BOA och BTA än planerat tidigare. Vi förväntar oss att detaljplanen för sista delen av området antas under 2019. Vi räknar där med byggrätter om upp till 35 000 BTA.

En värdering gjord i december 2017 visar att det framtida byggrättsvärdet när detaljplanen vunnit laga kraft är cirka 55 MSEK. Vi har även indikativa värderingar på upp till 75 MSEK. Värderingen från december 2017 anger det bedömda framtida värdet vid färdigställt projekt till cirka 700 MSEK.

I Nynäshamn fortskrider detaljplaneprocessen i gott samarbete med Nynäshamns kommun. Kommunstyrelsen fattade ett positivt beslut 17 januari och den 14 februari 2018 har kommunfullmäktige fastställt beslutet. Detaljplanen vann laga kraft den 24 maj. Vid bygglov kommer vi att konvertera vårt fastighetsbestånd där från kontor/produktion till bostäder. Etapp 1 innehåller 81 lägenheter inklusive 9 penthouse plus ett antal så kallade townhouses. Vi har nu bildat Brf Waterfront som skall äga fastigheten i färdigställt skick. Etapp 2 med egen Brf kommer att innehålla 67 lägenheter. Vi kommer också att under 3 år bygga ett antal nya hus innehållande cirka 100 lägenheter. Totalt värderas projektets byggrättsvärde när detaljplanen vunnit laga kraft till 143 MSEK. Vi har också indikativa riktvärden att saluvärdet för hela projektet efter färdigställande är cirka 750 MSEK.

Vi är nu under produktionsfas av det parkeringsgarage på Gävle Alderholmen som skall ligga under den bostadsbebyggelse vi uppför. Vi räknande med att garaget skulle färdigställts under sommaren 2018 men tyvärr har en underentreprenör tvingats till rekonstruktion och därför är arbetet pausat. Därtill har vi en tvist om vad som är fakturerat och vad som är upparbetat/levererat. Vi hoppas att inom inte allt för lång tid återuppta byggnation och därefter vidtar Timo House sitt arbete med montering av moduler mm. Där har vi nu bildat Brf Strandpiren som kommer att börja sälja bostadsrätter. Försäljning kommer att ske genom Länsförsäkringars Fastighetsförmedling. Vår bedömning är att detta kommer att vara ett attraktivt boende med närheten till vatten, god kommunikation, välplanerade lägenheter i eftertraktad storlek och med parkering i källaren. När tillräcklig försäljning är genomförd kommer vi att söka byggkreditiv.

I värdering gjord i december 2017 uppgår det slutliga bostadsrättsvärdet till cirka 282 MSEK.

Värt att notera att dessa värderingar gjorts med hänsyn tagen till de sättningar som varit på marknaden under hösten 2017.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot det nya året trots de orosmoln som finns kring fastighetsbranschen. Vi arbetar i ett annat marknadssegment än många av de som tagit mest nedgångar i aktiekurser och även saktat in uppstart av projekt. Vi bedömer att våra utsikter att utvecklas väl och enligt plan är ytterst goda. Det råder en fortsatt stark efterfrågan på bostäder. De makroekonomiska förhållandena är gynnsamma och vi ser framför oss en del goda politiska initiativ för att föra produktionen framåt. Den stora utmaningen under 2018 kommer att vara likviditets- och finansieringssituationen, och olika åtgärder planeras för att överbrygga detta. Juni 2018 Runar Söderholm, VD

Finansiell kalender

Årsredovisning 2017 29 juni 2018
Årsstämma 2017 29 juni 2018
Delårsrapport Januari - juni 2018 31 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
VD Runar Söderholm, tel 0700-90 14 35

Denna information är sådan information som Rosewood Development AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.