Bolagsordning

Organisationsnummer: 556982-6216

§1 Firma

Bolagets firma är RSS Nordic Development AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska finansiera direkt eller indirekt genom dotterföretag förvärva, utveckla och försälja fast egendom.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2000 stycken.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 3 suppleanter.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet inom den tid som anges i aktiebolagslagen. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman och dels anmäla sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut om:  

  • a.   om fastställande av resultat och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultat-och koncernbalansräkning;
  • b.   om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  • c.   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8) Fastställande av styrelse-och, i förekommande fall,                revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§10 Hembud

Har aktie övergått till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Erbjudande om hembud skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Antagen på bolagsstämma den 20 januari 2017

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.